Προμήθεια ειδών ευπρεπισμού και καθαριότητας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2022-06-30

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν.4412/2016, της υπ’ αριθ. 48/20-06-2022 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και της υπ’ αριθ. 229/21.06.2022 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: 6ΘΛΚ469Β7Ι-Μ2Α, ΑΔΑΜ: 22REQ010785956), καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για την προμήθεια ειδών ευπρεπισμού και καθαριότητας για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Η οικονομική και τεχνική προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και απλή φωτοτυπία) στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 30.06.2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 02:30 μ.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €6.370,00 + €1.492,80 (ΦΠΑ 24%) + 9,00 (ΦΠΑ 6%) = €7.871,80 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1381.01 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2022 (CPV: 33761000-2 – Χαρτί υγείας, 33763000-6 – Χάρτινες χειροπετσέτες, 39830000-9 – Προϊόντα καθαρισμού).