Επισκευή δύο λεβήτων θερμού ύδατος φυσικού αερίου


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2022-06-30

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν.4412/2016, της υπ’ αριθ. 48/20-06-2022 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου και της υπ. αριθ. 218/21-06-2022 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΡΕΖΘ469Β7Ι-ΧΓ4, ΑΔΑΜ:22REQ010785887), καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για την επισκευή δύο λεβήτων θερμού ύδατος φυσικού αερίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο και απλή φωτοτυπία) στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Εγνατία 156, 2ος όροφος κτηρίου Διοικήσεως) το αργότερο μέχρι τις 30/06/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 02:30 μ.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των €17.573,15 + €4.217,56 (ΦΠΑ 24%) = €21.790,71 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0879 (ποσό €20.974,09) και 1439.01 (ποσό €816,62) του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2022 (CPV: 50720000-8, 44164200-9).