Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Νέος κύκλος σπουδών ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές 2022-2023


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2022-09-11

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Νέος κύκλος σπουδών ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές 2022-2023

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) ανακοινώνει την έναρξη του δέκατου κύκλου σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Διεθνείς Σπουδές, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού (Master' s) στις εξής κατευθύνσεις:

1) Διεθνείς Σπουδές με ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές Σπουδές και τη Διπλωματία

2) Διεθνείς Σπουδές με ειδίκευση στις Στρατηγικές Σπουδές και τη Διεθνή Πολιτική

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για το Πανεπιστημιακό έτος 2022-2023 ορίζεται σε είκοσι (20) ανά ειδίκευση, συνολικά κατ' ανώτατο όριο σε σαράντα (40) φοιτητές.

Ανάλογα με των αριθμό φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί μπορεί να εξεταστεί η δυνατότητα μερικής φοίτησης.

Τα δίδακτρα ορίζονται στα 4.000 ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν σε δόσεις.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους στη γραμματεία του ΠΜΣ του τμήματος ΔΕΣ ηλεκτρονικά μέσω email στο email της Γραμματείας (mad@uom.edu.gr), το αργότερο μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2022, μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση (έγγραφο αίτησης διαθέσιμο εδώ). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δηλώσουν την ειδίκευση του ΠΜΣ που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου. Εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, θα πρέπει να συνοδεύεται και από την αναγνώριση του Δ.O.A.T.A.Π.

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).

5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από Καθηγητές ή/ και Λέκτορες ΑΕΙ (πρότυπο συστατικής επιστολής διαθέσιμο εδώ).

6. Πιστοποιητικό καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής γλώσσας πέραν της ελληνικής. Η γνώση αυτή θα πιστοποιείται σύμφωνα με τα εκ του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 οριζόμενα, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ.Α'/09.06.2006) και Π.Δ. 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ.Α' /03.08.2007) και ισχύουν αναλογικώς εφαρμοζόμενα περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν κανένα από τα σχετικά αποδεικτικά που προβλέπουν οι ανωτέρω διατάξεις, υποχρεούνται να προσέλθουν σε γραπτή εξέταση.

7. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να πιστοποιούν την ελληνομάθειά τους με την κατάθεση των οριζομένων από το νόμο Πιστοποιητικών Επάρκειας και Βεβαίωσης Ελληνομάθειας.

8. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου (εάν υπάρχουν).

9. Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

Ποιοι πτυχιούχοι γίνονται δεκτοί στο Πρόγραμμα

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Σ.Ε.Ι., καθώς και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από την έναρξη της δεύτερης φάσης αξιολόγησης των υποψηφίων και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο ΠΜΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες, παραλαβή των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή και για την διαδικασία της αξιολόγησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν   να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.uom.gr/mad και   http://international.uom.gr/ ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές του Τμήματος ΔΕΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τηλ. 2310891613, e-mail mad@uom.edu.gr (Πληροφορίες ώρες 10.30 - 14.30).

Η διδασκαλία του προγράμματος για το νέο ακαδημαϊκό έτος αναμένεται να πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας λόγω των προβλεπόμενων ειδικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας.

 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ στις Διεθνείς Σπουδές

Γεώργιος Μ. Σπυρόπουλος

Καθηγητής

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font