Προκήρυξη για την Eκλογή των Eσωτερικών Mελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Προκήρυξη για την Eκλογή των Eσωτερικών Mελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Προκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με αριθμ. πρωτ. 5446/19.8.2022 (ΑΔΑ: ΨΜΒΠ469Β7Ι-ΕΟΓ) σε εφαρμογή του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις»

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font