Αναστολή φοίτησης


Σας ενημερώνουμε ότι βάσει του Ν. 4957/21-07-2022 , άρθρο 76 παρ. 4 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Πανεπιστημίου, άρθρο 55 παρ. 10, οι φοιτητές /τριες που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης , έξι (6) έτη «4 έτη +2 έτη=6 έτη)», μπορούν να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, υποβάλλοντας αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος και επισυνάπτοντας όλα τα σχετικά δικαιολογητικά αρμόδιων δημόσιων αρχών ή οργανισμών, από τα οποία αποδεικνύονται σοβαροί λόγοι υγείας του αιτούντος ή συγγενών του μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος, λόγοι στράτευσης ή σοβαροί οικονομικοί λόγοι.

Ο φοιτητής /φοιτήτρια που έχει αναστολή σπουδών χάνει τη φοιτητική του ιδιότητα για το χρονικό διάστημα της αναστολής και δεν μπορεί να συμμετέχει σε καμιά εκπαιδευτική διαδικασία, όπως παρακολούθηση μαθημάτων, δηλώσεις μαθημάτων, εξεταστικές περίοδοι.

Η αίτηση διακοπής φοίτησης υποβάλλεται στην Γραμματεία του Τμήματος ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο finsecr@uom.edu.gr, προσωπικά στη Γραμματεία του Τμήματος κατά τις ώρες 11:00-13:00, ταχυδρομικά Εγνατίας 156, 546 36 Θεσσαλονίκη γράφοντας στο φάκελο αποστολής : Προς Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ημιώροφος, γραφείο 1. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Τμήματος για θέματα φοιτητικά: 2310891165 και 2310891607.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font