Τελική προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics): 15/9/2022


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2022-09-15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τέλη φοίτησης: 2.800€ (καταβάλλονται τμηματικά)

  Το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, έλαβαν απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης είκοσι δύο (22) φοιτητές/τριες

 

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει  για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 την έναρξη λειτουργίας του 20ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική (MSc in Applied Informatics).

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί με αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 περιλαμβάνοντας τις παρακάτω ειδικεύσεις:

 1. Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)
 2. Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος (Software Development and Cloud)
 3. Συστήματα και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Next Generation Systems and Networks)

 

Η συνολική διάρκεια των σπουδών για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η διδασκαλία των μαθημάτων εκτείνεται σε δύο διδακτικά εξάμηνα ενώ το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Για το Πρόγραμμα μερικής φοίτησης η χρονική διάρκεια είναι δύο (2) επιπλέον εξάμηνα.

Στο Π.Μ.Σ. στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική γίνονται δεκτές οι παρακάτω κατηγορίες πτυχιούχων ανά ειδίκευση:

 1. Ειδίκευση «Επιχειρηματική Πληροφορική (Business Computing)»: Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ, Πολυτεχνικών Σχολών, Θετικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πτυχιούχοι ΑΣΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
 2. Ειδίκευση «Ανάπτυξη Λογισμικού και Νέφος (Software Development and Cloud)»: Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών ή Φυσικής.
 3. Ειδίκευση «Συστήματα και Δίκτυα Επόμενης Γενιάς (Next Generation Systems and Networks»: Πτυχιούχοι Τμημάτων Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών ή Φυσικής.

Κατ’ εξαίρεση σε όλες τις ειδικεύσεις δύνανται να γίνουν αποδεκτές αιτήσεις από αποφοίτους Τμημάτων που δεν είναι συναφή προς την ειδίκευση, εφόσον προκύπτει από τα βιογραφικά στοιχεία εκτενής επαγγελματική ή ερευνητική δραστηριότητα στο αντικείμενο της ειδίκευσης.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν αποστείλει αντίγραφο πτυχίου, ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο τρέχων Μ.Ο. της αναλυτικής βαθμολογίας, ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση του αντίγραφου πτυχίου.

O φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Ηλεκτρονική αίτηση. Η αίτηση θα πρέπει αρχικά να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά, και στη συνέχεια να εκτυπωθεί, να υπογραφεί και να συμπεριληφθεί στο φάκελο των δικαιολογητικών.
 2. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (με βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ εφόσον πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής).
 4. Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών. Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο αλλοδαπής απαιτείται  το  νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο αντίγραφο.
 5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ, εναλλακτικά από εργοδότες. Οι συστατικές επιστολές θα πρέπει να  αποστέλλονται  είτε ηλεκτρονικά απευθείας  από τα μέλη ΔΕΠ / εργοδότες στη Γραμματεία του ΠΜΣ (mai@uom.edu.gr)  είτε μέσω courier σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με την προτεινόμενη ή με άλλη φόρμα.
 6. Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης αγγλικής γλώσσας. Απαιτείται ή α) αποδεικτικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, ή β) TOEFL (Test of English as a Foreign Language) με σκορ τουλάχιστον 72 στο Internet-based test, ή γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ), ή δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Σε περίπτωση που το αντίγραφο πιστοποιητικού αγγλικής γλώσσας δεν είναι σε νόμιμα μεταφρασμένο και επικυρωμένο, απαιτείται επίδειξη του πρωτοτύπου την ημέρα της εγγραφής.

Για τους αλλοδαπούς μη κατόχους τίτλου ελληνόφωνης εκπαίδευσης απαιτείται επιπλέον πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ενός ΑΕΙ ή ελληνικό Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόφωνου Πανεπιστημιακού Τμήματος.

 1. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν)
 2. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας εκτός του χρόνου σπουδών και σε συναφές αντικείμενο προς την ειδίκευση (εάν υπάρχουν) με την προσκόμιση αναλυτικής κατάστασης ενσήμων. Πιο συγκεκριμένα, η συναφής επαγγελματική εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

α. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες αυτή αντιστοιχεί σε εξαρτημένη σχέση εργασίας, με την προσκόμιση (i) βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα (βεβαίωση, εκτύπωση ενσήμων κλπ.) και (ii) βεβαίωσης εργοδότη με την οποία θα βεβαιώνεται το αντικείμενο της απασχόλησης ή αντίγραφο της σύμβασης εργασίας).

β. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες αυτή αντιστοιχεί σε μη εξαρτημένη σχέση εργασίας (π.χ. απασχόληση με σύμβαση έργου, άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος), με την προσκόμιση (i) βεβαίωσης έναρξης δραστηριότητας (ii) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα (βεβαίωση, εκτύπωση ενσήμων, κλπ) και (iii) των τυχόν συναφθεισών συμβάσεων.

γ. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή αντιστοιχεί σε υπηρεσίες παρασχεθείσες με τίτλο κτήσης (πρώην αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης), με την προσκόμιση των συναφθεισών συμβάσεων).

 1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ., συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εισαγωγής και αξιολόγησης, δίνονται στο φυλλάδιο με τη συνοπτική παρουσίαση του Π.Μ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. http://mai.uom.gr.

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 2.800 € και καταβάλλονται τμηματικά σε ημερομηνίες που ορίζονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος.

Έως το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 35 του Ν. 4485/2017. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης υποβάλλεται ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών του Π.Μ.Σ.

Τα τέλη φοίτησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% του ΟΑΕΔ, δηλαδή ολόκληρο το κόστος του προγράμματος ή μέρος αυτού να επιστραφεί στις επιχειρήσεις μέσω της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% του ΟΑΕΔ.

Επιπλέον, πέραν της δυνατότητας χορήγησης από το Π.Μ.Σ. μιας υποτροφίας ανά ειδίκευση κάθε διδακτικό εξάμηνο (λαμβάνοντας υπόψη ακαδημαϊκά κριτήρια), θα διατεθούν έως δύο υποτροφίες από την εταιρία Accenture που θα καλύπτουν το σύνολο των τελών φοίτησης (λαμβάνοντας υπόψη την αξιολογική κατάταξη των μεταπτυχιακών φοιτητών κατά την εισαγωγή τους στο Πρόγραμμα). Μετά το πέρας των σπουδών των υποτρόφων φοιτητών, η εταιρία συνεκτιμώντας και τη πορεία των σπουδών τους, δύναται να προσφέρει στους υποτρόφους πρόταση πρόσληψης.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας θα γίνονται δεκτοί μέχρι και 15/9/2022 με αποστολή τους μέσω ΕΛΤΑ ή courier στη Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Εγνατία 156, 54636 Θεσσαλονίκη, 4ος όροφος Γ΄ κτιρίου, Γρ.422 (Τηλέφωνο: 2310-891734, θυρίδα Νο.89, πληροφορίες: κα. Σιδηρά Ευτυχία) ή με κατάθεσή τους στη θυρίδα Νο. 89 της Γραμματείας του Προγράμματος (Ισόγειο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας) ή  με αποστολή συνδέσμου ο οποίος θα οδηγεί στο αρχείο zip που περιλαμβάνει το σύνολο των δικαιολογητικών.

Μπορείτε να κατεβάσετε το κείμενο της πρόσκλησης από εδώ.

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

Φώτιος Κίτσιος
Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font