ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ


Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές, σας καλωσορίζουμε στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής , θα πρέπει να συνδεθείτε στη Φόρμα Πιστοποίησης https://www.uom.gr/register από την Τρίτη 20-09-2022, ώρα 11:00 έως τη Δευτέρα 26-09-2022, ώρα 14:00 και να ακολουθήσετε τα βήματα που περιγράφονται στον παρακάτω σύνδεσμο ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

https://www.uom.gr/odhgos-gia-protoeteis-foithtes-2022-23

Οι Επιτυχόντες των ειδικών κατηγοριών σοβαρών παθήσεων θα πρέπει να συνδεθούν στην υπηρεσία χωρίς να υποβάλουν δικαιολογητικά, καθώς η Εγκύκλιος εγγραφών 2022 112191/ΓΔ1/15-09-2022 (Αρ. Πρωτ. Πα.Μακ. 345/16-09-2022) απαιτεί τη συλλογή των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή.

Η Γραμματεία του Τμήματος αφού ολοκληρώσει των έλεγχο των στοιχείων σας, με νέα ανακοίνωσή της θα σας ενημερώσει σχετικά με την έναρξη έκδοσης πιστοποιητικών φοίτησης, βεβαιώσεων κλπ.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Όσοι δεν πραγματοποίησαν ηλεκτρονική εγγραφή θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς τη Γραμματεία του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση:finsecr@uom.edu.gr υποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά. Απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής, στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει, είναι ακριβή και αληθή. Η εν λόγω εκπρόθεσμη αίτηση εγγραφής υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Η εγγραφή ολοκληρώνεται ή μη, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Τμήματος ή της Σχολής. Τυχόν επιτυχόντες, που δεν εγγράφηκαν ούτε με αυτή τη διαδικασία, χάνουν το ως άνω δικαίωμα εγγραφής.


ΚΑΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font