Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1/2022 για την επισκευή τριών λεβήτων θερμού ύδατος φυσικού αερίου


Η Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (εφεξής Εταιρία ή Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει την υπ’ αριθ. 01/2022 ΠΕΕ, βάσει της υπ’ αριθ. 351/21-9-2022 (Θέμα 8ο) Απόφασης του Διοικητικού της συμβουλίου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για την υπηρεσία «Επισκευή τριών λεβήτων θερμού ύδατος φυσικού αερίου» (CPV 50720000-8), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Η προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί σε ένα αντίγραφο (πρωτότυπο) στα Γραφεία της Εταιρίας Αξιοποίησης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου (Εγνατία 156, Ισόγειο, Γραφείο ΚΕΔΙΒΙΜ) ή ηλεκτρονικά μέσω email etairia@uom.edu.gr το αργότερο μέχρι τις 03/10/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των  33.293,99 € (με ΦΠΑ 24%).

Πληροφορίες παρέχονται από τη Δ/νση Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά τις  εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ 2310 891446 (κα Δαδούπη-Κόιου), 2310 891252 (κ. Τσακιρόπουλος)

Η σχετική Π.Ε.Ε. βρίσκεται διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας. Κατεβάστε την Π.Ε.Ε. εδώ.

 

 

 

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font