Πίνακας Υποψηφίων για τη Θέση Εσωτερικού Μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Πίνακας Υποψηφίων για τη Θέση Εσωτερικού Μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Σήμερα στις είκοσι έξι (26) Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, συνήλθαν στην αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ο Πρόεδρος και τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) που ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ. 206/8.9.2022 (ΑΔΑ: 6ΚΛΑ469Β7Ι-Α95) Πράξη συγκρότησης της Κ.Ε.Ε. στο πλαίσιο της διαδικασίας εκλογής εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2022-2026).

Κατά τη συνεδρίασή της, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή εξέτασε τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν με βάση τον Νόμο και συνέταξε το πρωτόκολλο υποψηφιοτήτων και παραιτήσεων, ανακηρύσσοντας τους/τις υποψηφίους/ες με αλφαβητική σειρά, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α

Ονοματεπώνυμο - Πατρώνυμο

Σχολή

1

Αλεξανδροπούλου Ευγενία του Κωνσταντίνου

Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

2

Ευαγγελίδης Γεώργιος του Εμμανουήλ

Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

3

Κατρανίδης Στυλιανός  του Δημητρίου

Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών

4

Κυρκιλής Δημήτριος του Παναγιώτη

Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών

5

Νεγκάκης Χρήστος του Ιωάννη

Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

6

Νίκας Χρήστος του Παναγιώτη

Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

7

Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος του Σωφρονίου

Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

8

Παπαπανάγος Χάρρυ (Χαράλαμπος) του Βασιλείου

Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών

9

Ρεφανίδης  Ιωάννης του Αποστόλου

Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

10

Χασιώτης Κωνσταντίνος του Ιωάννη

Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών

11

Χατζηγεωργίου Αλέξανδρος του Νικολάου

Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Οι υπογραφές έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που κατατέθηκε στον αρμόδιο Αντιπρύτανη κ. Δημήτριο Χανδράκη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Νικόλαος Σαμαράς, Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

 

ΤΑ ΜΕΛΗ

Παναγιωτίδης Θεόδωρος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

Ταχυνάκης Παναγιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αναγνωστοπούλου Δέσποινα, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ξυνόγαλος Στυλιανός, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font