Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων 1ου κύκλου ΔΔΠΜΣ στις Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας (Χειμερινό 2022-2023)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2022-11-01

Το Διιδρυματικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ),  το οποίο διοργανώνεται από το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, τα Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 1ου κύκλου του Διιδρυματικού  Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στις Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας (MSc in Communication Disorders and Sciences).

 

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. για τη λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.  Τα Α’, Β’ και Γ’ εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνουν υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής, ενώ στα  Γ’ και Δ’ εξάμηνα  εκπονείται η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία και στο Δ’ εξάμηνο η Πρακτική Άσκηση. Στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων λογοθεραπείας του Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων ή άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισοτίμων προς τα ανωτέρω, καθώς και τμημάτων Τ.Ε.Ι., οι οποίοι κατέχουν επαρκώς την ελληνική και αγγλική γλώσσα.  Επίσης, σε ποσοστό 50% μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι συναφών επιστημών (απόφοιτοι ειδικής αγωγής, γλωσσολογίας,  φιλολογίας, ξενόγλωσσων φιλολογιών, ιατρικής, παιδαγωγικών τμημάτων κ.ο.κ.) που προέρχονται από Τμήματα Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή από Τμήματα της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισοτίμων.

Ο αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στον 1ο κύκλο του προγράμματος που θα αρχίσει τον Νοέμβριο του 2022, θα είναι το μέγιστο σαράντα (40). Η αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ στις Επιστήμες των Διαταραχών Επικοινωνίας ή μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (https://www.uom.gr/csd). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν  από  11 Οκτωβρίου 2022   μέχρι  1 Νοεμβρίου 2022  στη Γραμματεία του Δ.Δ.Π.Μ.Σ., σε φυσικό φάκελο, την αίτηση και τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1.     Αίτηση σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (δείτε την Αίτηση και τις οδηγίες στο τέλος της ανακοίνωσης). Συμπληρώνετε την ηλεκτρονική Αίτηση και τη στέλνετε στο csd@uom.edu.gr.  Στη συνέχεια  εκτυπώνετε την αίτηση,  την υπογράφετε  και μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα στέλνετε με φυσικό φάκελο στην Γραμματεία του Τμήματος ΕΚΠ για το Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ‘Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας’.

2.     Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, σύμφωνα με υπόδειγμα στο τέλος της ανακοίνωσης.

3.     Φωτοαντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).

4.     Πιστοποιητικό σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.

5.    Άλλα πτυχία Α.Ε.Ι., εφόσον υπάρχουν.

6.     Μεταπτυχιακά ή Διδακτορικά Διπλώματα, εφόσον υπάρχουν.

7.    Δύο  συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές μπορούν να αποσταλούν είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  csd@uom.edu.gr  είτε ταχυδρομικά

8.   Πιστοποιητικό επάρκειας ξένης γλώσσας Γ1/C1, τουλάχιστον μιας από τις τρεις ευρωπαϊκές γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική. Τα αποδεικτικά γλωσσομάθειας που πιστοποιούν τη γνώση της γλώσσας και θα πρέπει να υποβληθούν από τον/την υποψήφιο/α, είναι όσα προβλέπονται στο άρθρο 28 του Π.Δ. 50/2001 (Α ́ 39) «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στο Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Για τους υποψηφίους της αλλοδαπής, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. του εξωτερικού ισότιμο ή αντίστοιχο με πτυχία ελληνικών Α.Ε.Ι., απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου  Β2,  το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς και πιστοποιημένη επάρκεια της Αγγλικής Γλώσσας.

9.  Αντίγραφα πρωτότυπων δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, πρακτικά συνεδρίων και ανακοινώσεων σε συνέδρια με τόμο περιλήψεων.

10. Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή, εφόσον υπάρχει.

11.  Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

12.  Δύο φωτογραφίες τύπου Ταυτότητας (γράψτε στην πίσω όψη το ονοματεπώνυμό σας).

 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν την αρίθμηση που αναγράφεται παραπάνω.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

 

Κριτήρια  εισαγωγής

Ειδικό βάρος

1

Ο βαθμός πτυχίου

25%

2

Συνάφεια πτυχίου

10%

3

Η επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο του Δ.Δ.Π.Μ.Σ.

15%

4

Οι ερευνητικές εργασίες και πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές και πρακτικά συνεδρίων (10 μόρια για κάθε δημοσίευση σε περιοδικό ή σε πρακτικά συνεδρίου και 5 μόρια για κάθε ανακοίνωση με δημοσίευση σε τόμο περιλήψεων συνεδρίου, με μέγιστο τα 20 μόρια)

20%

5

Η βαθμολογία στη συνέντευξη/συνολική αξιολόγηση φακέλου

30%

 

ΣΥΝΟΛΟ

100%ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Για τους εισερχόμενους στο πρόγραμμα, το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα €5.600.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το 100% το δε οικογενειακό το 70% του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος. Η απαλλαγή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ. και οι απαλλασσόμενοι δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το  ποσοστό του 30% του συνολικού αριθμού των εισακτέων φοιτητών/τριων. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Για τα πλήρη κριτήρια και τις δυνατότητες απαλλαγής από δίδακτρα, οι ενδιαφερόμενοι παραπέμπονται στην αριθμ. 108990/Ζ1/8-9-2022 (ΦΕΚ 4899/τ.Β΄/16-9-2022) απόφαση του υφυπουργού 
Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη "Ρύθμιση των θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης".

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Οδηγίες Υποβολής Υποψηφιότητας:

Βήματα:

1) Συμπλήρωση & Υποβολή της Αίτησης ηλεκτρονικά και αποστολή της με email στο csd@uom.edu.gr.

2) Εκτύπωση της Αίτησης και αποστολή όλων των δικαιολογητικών με φυσικό φάκελο, στη Γραμματεία του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας.

3) Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν την αρίθμηση που αναγράφεται στη Προκήρυξη.

 Αναλυτικά:

1) Κατεβάζετε και συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την Αίτηση που βρίσκεται στο τέλος της ανακοίνωσης και τη στέλνετε στο csd@uom.edu.gr

2) Στη συνέχεια, εκτυπώνετε την Αίτηση, την υπογράφετε και μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την στέλνετε με φυσικό φάκελο στην  Γραμματεία του Τμήματος ΕΚΠ, Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας. 

3) Τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν την αρίθμηση που αναγράφεται στην Προκήρυξη.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τον φυσικό φάκελο μπορείτε να τον στείλετε:

α) ταχυδρομικά  ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς  (courier) στη διεύθυνση Γραμματεία του Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Δ.Δ.Π.Μ.Σ. Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, Θεσσαλονίκη  54636 ή

β) να τον αφήσετε στη Γραμματεία του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (καθημερινές 11.30 – 13.00).

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: Γραμματεία ΕΚΠ 2310-891339

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font