Υποτροφίες φοιτητών/τριών ΑμεΑ σύμφωνα με την αριθμ. 8/16-11-2022 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου


Υποτροφίες φοιτητών/τριών ΑμεΑ σύμφωνα με την αριθμ. 8/16-11-2022 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο επίτευξης/διατήρησης του κριτηρίου Ε4.1 Δαπάνες για δράσεις στήριξης/έργα προσβασιμότητας ΑμεΑ ως προς τον Τακτικό Προϋπολογισμό της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), χορηγεί υποτροφίες βάσει μοριοδότησης σε προπτυχιακούς φοιτητές/τριες ΑμεΑ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έως της εξάντλησης των σχετικών πιστώσεων εκάστου οικονομικού έτους, με σκοπό την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους και τη διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φοιτητών/τριών ΑμεΑ. Το ύψος εκάστης υποτροφίας θα ορίζεται από το Συμβούλιο Διοίκησης.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τον Κανονισμό, την Προκήρυξη για το έτος 2022 και Υπόδειγμα Αίτησης.