Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ


Η ΕΘΑΑΕ, για την εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης και πιστοποίησης της ποιότητας της λειτουργίας των ΑΕΙ (ν. 4653/2020), προβαίνει στη σύνταξη και την επικαιροποίηση Μητρώου Φοιτητών. Τα μέλη του Μητρώου προορίζονται να στελεχώσουν τις Επιτροπές Εξωτερικής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, καθώς η ως άνω νομοθεσία προβλέπει τη συμμετοχή ενός/μιας φοιτητή/τριας στη σύνθεσή τους.

Βασικές προϋποθέσεις για την εγγραφή φοιτητή/τριας στο Μητρώο είναι:
1. Να βρίσκεται μετά το δεύτερο και πριν από το τελευταίο εξάμηνο ενός προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών.
2. Να έχει πολύ καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδα Γ1 ή Γ2).

Για να εγγραφεί ο/η ενδιαφερόμενος/η στο Μητρώο, θα πρέπει να πραγματοποιήσει εγγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Μητρώο Φοιτητών»  https://experts.ethaae.gr/Students της ΕΘΑΑΕ, συμπληρώνοντας τα βιογραφικά του/της στοιχεία, καθώς και να αναρτήσει στην εφαρμογή τα παρακάτω αρχεία:
α. σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
β. πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας,
γ. βεβαίωση του Τμήματος.
 
Η υποβολή αιτήσεων παραμένει ανοικτή καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.
 
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font