Λήψη απόφασης για τη χορήγηση της αναλυτικής βαθμολογίας των μαθημάτων και στην αγγλική γλώσσα (transcript) κατά τη διάρκεια των σπουδών των φοιτητών/τριών στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με την αριθμ. 3/23.11.2022 συνεδρίαση της Συγκλήτου.


Ομόφωνα αποφασίστηκε η δυνατότητα χορήγησης σε κάθε ενδιαφερόμενο/η αναλυτικής βαθμολογίας των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων και στην αγγλική γλώσσα, πριν την ολοκλήρωση των σπουδών του/της.

Σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής, Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής έχει δημιουργηθεί μία νέα εκτύπωση με ονομασία ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ-ΑΓΓΛΙΚΑ

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font