ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΜΕΑ


Εγκρίθηκε με την αριθμ 11/14-12-2022 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου ο Οριστικός Πίνακας των φοιτητών/φοιτητριών, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με σειρά κατάταξης, οι οποίοι θα λάβουν υποτροφία ΑμεΑ για το έτος 2022, στο πλαίσιο της σχετικής Προκήρυξης (ΑΔΑ: 9Ζ45469Β7Ι-ΔΔΠ), σύμφωνα με την από 12.12.2022 (αρ. πρωτ. 1960) εισήγηση της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής του Πανεπιστημίου, ως εξής:

α/α

Αριθμός πρωτοκόλλου

Μ.Ο. Βαθμών

Ποσοστό Αναπηρίας

Μόρια από ακαδημαϊκά κριτήρια

Μόρια από κοινωνικά κριτήρια

Συνολικά μόρια

1

1677/29-11-2022

9.02

80

20

20

40

2

1742/1-12-2022

8.94

84

20

20

40

3

1700/30-11-2022

8.94

70

20

20

40

4

1710/30-11-2022

8.91

67

20

20

40

5

1725/30-11-2022

8.50

60

20

10

30

6

1716/30-11-2022

8.48

67

10

20

30

7

1715/30-11-2022

8.41

67

10

20

30

8

1735/01-12-2022

8.25

67

10

20

30

9

1706/30-11-2022

8.00

84

10

20

30

10

1717/30-11-2022

8.00

67

10

20

30

11

1676/29-11-2022

7.90

71

10

20

30

12

1711/30-11-2022

7.88

67

10

20

30

13

1739/1-12-2022

7.83

82

10

20

30

14

1708/30-11-2022

7.54

67

10

20

30

15

1740/1-12-2022

7.38

95

10

20

30

16

1714/30-11-2022

7.29

67

10

20

30

17

1724/30-11-2022

7.13

67

10

20

30

18

1712/30-11-2022

7.05

67

10

20

30

19

1720/30-11-2022

6.97

75

10

20

30

20

1719/30-11-2022

6.69

91

10

20

30

21

1704/30-11-2022

6.64

80

10

20

30

22

1699/30-11-2022

6.59

80

10

20

30

23

1701/30-11-2022

6.14

85

5

20

25

24

1705/30-11-2022

5.95

80

5

20

25

25

1703/30-11-2022

5.94

69

5

20

25

26

1702/30-11-2022

5.90

81

5

20

25

27

1718/30-11-2022

5.50

67

5

20

25

28

1709/30-11-2022

7.83

60

10

10

20

29

1697/30-11-2022

7.35

50

10

10

20

30

1721/30-11-2022

7.00

52

10

10

20

31*

1726/30-11-2022

6.63

55

10

10

20

32

1713/30-11-2022

6.38

50

5

10

15

33

1698/30-11-2022

6.33

50

5

10

15

34

1727/30-11-2022

6.15

50

5

10

15

 

Σημειώνεται ότι η αίτηση με αρ. πρωτ. 1726/30.11.2022 (α/α 31 του πίνακα) θα εκτελεστεί από το Τμήμα Λογιστηρίου μετά την προσκόμιση γνωμάτευσης αναπηρίας που θα βρίσκεται σε ισχύ.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font