Τροποποιημένος Οριστικός Πίνακας χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές/φοιτήτριες ΑμεΑ για το έτος 2022 (Αρ. Π.Σ. 12/22.12.2022)


Τροποποιημένος Οριστικός Πίνακας χορήγησης υποτροφιών σε φοιτητές/φοιτήτριες ΑμεΑ για το έτος 2022, ο οποίος είχε εγκριθεί στην υπ’ αριθμ.συνεδρ. 11/14.12.2022 (ΑΔΑ: ΨΛΩΤ469Β7Ι-9ΟΟ), συμπεριλαμβανομένου του όρου (*) που τίθεται σε σχέση με την καταβολή της υποτροφίας για τις υπ’ αριθμ. κατάταξης 13, 23 και 31 αιτήσεις:

α/α

ΑριΘμός πρωτοκόλλου

Μ.Ο. Βαθμών

Ποσοστό Αναπηρίας

Μόρια από ακαδημαϊκά κριτήρια

Μόρια από κοινωνικά κριτήρια

Συνολικά μόρια

1

1677/29-11-2022

9.02

80

20

20

40

2

1742/1-12-2022

8.94

84

20

20

40

3

1700/30-11-2022

8.94

70

20

20

40

4

1710/30-11-2022

8.91

67

20

20

40

5

1725/30-11-2022

8.50

60

20

10

30

6

1716/30-11-2022

8.48

67

10

20

30

7

1715/30-11-2022

8.41

67

10

20

30

8

1735/01-12-2022

8.25

67

10

20

30

9

1706/30-11-2022

8.00

84

10

20

30

10

1717/30-11-2022

8.00

67

10

20

30

11

1711/30-11-2022

7.88

67

10

20

30

12

1739/1-12-2022

7.83

82

10

20

30

13*

1708/30-11-2022

7.54

67

10

20

30

14

1740/1-12-2022

7.38

95

10

20

30

15

1714/30-11-2022

7.29

67

10

20

30

16

1724/30-11-2022

7.13

67

10

20

30

17

1712/30-11-2022

7.05

67

10

20

30

18

1720/30-11-2022

6.97

75

10

20

30

19

1719/30-11-2022

6.69

91

10

20

30

20

1704/30-11-2022

6.64

80

10

20

30

21

1699/30-11-2022

6.59

80

10

20

30

22

1701/30-11-2022

6.14

85

5

20

25

23*

1705/30-11-2022

5.95

80

5

20

25

24

1703/30-11-2022

5.94

69

5

20

25

25

1702/30-11-2022

5.90

81

5

20

25

26

1718/30-11-2022

5.50

67

5

20

25

27

1676/29-11-2022

7.90

60

10

10

20

28

1709/30-11-2022

7.83

60

10

10

20

29

1697/30-11-2022

7.35

50

10

10

20

30

1721/30-11-2022

7.00

52

10

10

20

31*

1726/30-11-2022

6.63

55

10

10

20

32

1723/30-11-2022

6,62

50

10

10

20

33

1713/30-11-2022

6.38

50

5

10

15

34

1698/30-11-2022

6.33

50

5

10

15

35

1727/30-11-2022

6.15

50

5

10

15

* Η υποτροφία θα καταβληθεί αφού προσκομιστεί η απαιτούμενη από τον Κανονισμό σε ισχύ γνωμάτευση αναπηρίας, που να αναγράφει το ποσοστό αναπηρίας και τη διάρκειά της.

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font