Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 395/19-01-2023 του ΕΛΚΕ για την υπ' αριθμ. 25268/29-11-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΔΑ 9ΚΦΤ469Β7Ι-ΕΔ5 , στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική» MSc in Applied Informatics»


Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ.  25268/29-11-2022  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου  «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Πληροφορική» MSc in Applied Informatics», για την απασχόληση ενός (1) εξωτερικού συνεργάτη.