ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν. 4957/2022


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2023-02-06

Η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην αριθ. 5/11-01-2023 έκτακτη της συνεδρίαση έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141),
β) την υπ’ αριθ. Φ11/116043/Ζ2/30-11-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΓΖ46ΜΤΛΗ-ΠΝΜ) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
γ) την υπ’ αριθ. Φ11/148744/Ζ2/30-9-2022 (ΑΔΑ: ΨΕΒ046ΜΤΛΗ-ΑΦΙ) τροποποίηση αυτής, και
δ) την υπ’ αριθ. 4/22-12-2022 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου αποφάσισε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Εντεταλμένων Διδασκόντων, βάσει του άρθρου 173 του ν. 4957/2022, με δυνατότητα ανανέωσης κατ’ ανώτατο όριο έως τη συμπλήρωση έξι (6) συνεχών ακαδημαϊκών εξαμήνων ή τριών (3) συνεχών ακαδημαϊκών ετών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου του οικείου Τμήματος, στα πλαίσια του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font