Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την Ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την Ανάδειξη των Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Διεθνής Δημόσια Πρόσκληση για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με αριθμ. πρωτ. 3142/16.02.2023 (ΑΔΑ: 66ΚΟ469Β7Ι-ΧΤ2σε εφαρμογή του ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» και του με αρ. πρωτ. 13157/3.2.2023 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης.


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font