Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ' αριθμ. 1631/19-01-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ Ω8ΜΗ469Β7Ι-0ΝΦ στο πλαίσιο του έργου «Π.Μ.Σ. στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση»


Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ' αριθμ. 1631/19-01-2023  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Π.Μ.Σ. στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.