Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ' αριθμ. 1631/19-01-2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ Ω8ΜΗ469Β7Ι-0ΝΦ στο πλαίσιο του έργου «Π.Μ.Σ. στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση»


Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ' αριθμ. 1631/19-01-2023  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «Π.Μ.Σ. στις Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη. 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font