Ευρωπαϊκο έργο «Special Education STEAM Academy» - Εργαστήριο Εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερίληψης


Ευρωπαϊκο έργο «Special Education STEAM Academy» - Εργαστήριο Εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερίληψης

Το Εργαστήριο Εφαρμογών Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Συμπερίληψης ατόμων με δυσκολίες μάθησης και προσαρμογής του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συμμετέχει στο έργο «Special Education STEAM Academy», 101056159 — SpicE — ERASMUS-EDU-2021-PEX-TEACH-ACA, Erasmus+ programme, Partnerships for excellence, Teacher Academies.

Το έργο SpicE στοχεύει στην ενίσχυση των ικανοτήτων των Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε να εφαρμόζουν αποτελεσματικά την εκπαίδευση STEAM στοχεύοντας στη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης των μαθητών με ήπιες αναπηρίες. Οι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν: 

 • την ανάπτυξη ενός πλαισίου Ικανοτήτων και Εκπαίδευσης για την Εκπαίδευση STEAM στην Ειδική Αγωγή που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

 • τον σχεδιασμό ενός καινοτόμου Κοινού Προγράμματος Σπουδών  Εκπαίδευσης STEAM για την Ειδική Αγωγή που στοχεύει στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

 • την ανάπτυξη ενός Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευσης STEAM για την Ειδική Αγωγή,

 • την πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευσης STEAM στην Ειδική Αγωγή και

 • τη δημιουργία και καλλιέργεια μιας βιώσιμης Κοινότητας Πρακτικής (Community of Practice) στην Εκπαίδευση STEAM για την Ειδική Αγωγή


Ομάδες στόχοι: 

 • Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, Ακαδημαϊκοί, Σχεδιαστές Προγραμμάτων Σπουδών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 • Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και σχετικοί σύλλογοι εκπαιδευτικών

 • Υπεύθυνοι χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής, ερευνητές/ήτριες, γονείς/κηδεμόνες και ιδρύματα που παρέχουν ειδική εκπαίδευση και κατάρτιση


Τα κύρια αποτελέσματα του έργου: 

 • Η βελτίωση των πολιτικών και των πρακτικών εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην Ευρώπη για μαθητές και μαθήτριες με ήπιες αναπηρίες

 • Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης και της διεθνοποίησης της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών

 • Η ανάπτυξη διαφορετικών μοντέλων κινητικότητας, καθώς και βιώσιμης συνεργασίας.

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font