ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ


Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στα παρακάτω γνωστικά πεδία έρευνας:

Γνωστικά Πεδία Έρευνας

Αριθμός Υποψηφίων

 • Λογιστική

 • Χρηματοοικονομική Λογιστική

 • Ελεγκτική

 • Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου

 • Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

 • Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων

 • Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

 • Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική

 • Εξειδικευμένα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

10

 • Τραπεζική

 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 • Χρηματιστηριακές Αγορές και Λειτουργία τους

3

 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Νευρωνικά Συστήματα

 • Χρηματοοικονομική Διαχείριση Κινδύνων Κυβερνοχώρου - Νευρωνικά Συστήματα

 • Νευροχρηματοοικονομική και Νευροηθική

3

 • Τεχνολογίες Κατανεμημένου Καθολικού και Αποκεντρωμένη Χρηματοοικονομική

1

 • Τράπεζες και Τραπεζική αγορά στην Ευρωπαϊκή 'Ένωση: διαδικασία σύγκλισης και προβλήματα ενοποίησης

 • Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομισματική

 • Ολοκλήρωση αγοράς ομολόγων και μετοχών στην ΕΕ: σύγκλιση ή απόκλιση

 • Αγορές Συναλλάγματος και η συμπεριφορά συναλλαγματικής ισοτιμίας

 • Νομισματική πολιτική και οι επιπτώσεις της στις χρηματοπιστωτικές αγορές

3

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα ανάρτησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να υποβάλουν, αποκλειστικά, ηλεκτρονικά στη Γραμματεία, email: finsecr@uom.edu.gr τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση (όπου θα αναγράφεται το γνωστικό πεδίο έρευνας, ο Επιβλέπων Καθηγητής και η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής).

 2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

 3. Αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (η αποδοχή αλλοδαπών φοιτητών θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου του πτυχίου και μεταπτυχιακού τους διπλώματος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και επιπλέον είναι κάτοχοι του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας-Επιπέδου Γ2).

 4. Αντίγραφα πιστοποιητικών αναλυτικής βαθμολογίας.

 5. Αντίγραφο αποδεικτικού άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας (όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία).

 6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις ή λοιποί τίτλου σπουδών (εάν υπάρχουν).

 7. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ.

 8. Επίσημα αποτελέσματα GMAT με γενικό βαθμό, τουλάχιστον, 600.

 9. Κείμενο 500 λέξεων, στο οποίο θα περιγράφονται, τουλάχιστον, τα επί μέρους ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου στο πλαίσιο του ευρύτερου γνωστικού αντικειμένου των θέσεων (προσχέδιο διδακτορικής διατριβής).

 10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

 

Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: finsecr@uom.edu.gr ή τηλεφωνικά: 2310 891 441, 2310 891 461.

 

 

Ο Πρόεδρος

του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 

Ανέστης Λαδάς

Αναπληρωτής Καθηγητής

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font