Ετήσια υπηρεσία επισκευής και συντήρησης του τηλεφωνικού κέντρου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2023-05-26

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, της υπ. αριθ. 251/03.05.2023 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ:ΨΒΑΩ469Β7Ι-Ρ12, ΑΔΑΜ: 22REQ012598658), της υπ’ αριθμ. 4290/28-04-2023 απόφασης έγκρισης πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου (ΑΔΑ: 668Υ469Β7Ι-53Θ), της αρ. 21/23 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΑΔΑΜ: 23PROC012613126) και της υπ. αριθμ. 4648/18-05-2023 (ΑΔΑ:90ΦΗ469Β7Ι-ΝΓ4) απόφασης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου για ματαίωση της αρ. 21/23 πρόσκλησης και την επανάληψη της διαδικασίας ανάθεσης (επαναπροκήρυξη) με τους ίδιους όρους, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για την ετήσια υπηρεσία επισκευής και συντήρησης του τηλεφωνικού κέντρου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι προσφορές (οικονομικές – τεχνικές) καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά (μέσω mail) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση tprom@uom.gr), το αργότερο μέχρι τις 26/05/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 02:30 μ.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €13.480,65 + €3.235,35 (ΦΠΑ 24%) = €16.716,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0884 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2023 (ποσό €5.572,00) και 2024 (ποσό €11.144,00) . [CPV: 50334130-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων].