ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023


  • Να ακολουθείτε τις οδηγίες των διδασκόντων και επιτηρητών του κάθε εξεταζόμενου μαθήματος.

  • Να συμβουλεύεστε το πρόγραμμα εξετάσεων το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος σε τακτά διαστήματα, μήπως υπάρξει αλλαγή.

  • Να προσκομίζετε την φοιτητική σας ταυτότητα για τη συμμετοχή σας στην εξεταστική. Σε περίπτωση απώλειας αυτής, βεβαίωση σπουδών από την Γραμματεία.

  • Οι εργαζόμενοι/ες φοιτητές-τριες και οι υπηρετούντες τη θητεία τους, για να δικαιολογήσουν τη χορήγηση αδείας απουσίας τους, συμπληρώνουν υπηρεσιακό σημείωμα το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος (Φοιτητικά -> Έντυπα: https://www.uom.gr/fin/entypa) και σε έντυπη μορφή στη θυρίδα της Γραμματείας. Το υπηρεσιακό σημείωμα υπογράφεται από τον/την Διδάσκοντα/ουσα ή τον Επιτηρητή/τρια και σφραγίζεται από τη Γραμματεία κατά τις ώρες εξυπηρέτησης (11:30-13:00)

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font