ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ Μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ για την κατά νόμο συμμετοχή τους στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου


ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ Μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ για την κατά νόμο συμμετοχή τους στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από το σύνολο των υπηρετούντων μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού, για την κατά νόμο συμμετοχή του στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

Ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, από το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από το σύνολο των υπηρετούντων μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού, για την κατά νόμο συμμετοχή του στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.

Ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, από το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από το σύνολο των υπηρετούντων μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού, για την κατά νόμο συμμετοχή του στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου.