Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο άγονο είδος 20 «Eikon with Datastream, Refinitive» του υπ. αριθμ. 45/22 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2023-06-08

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν.4412/2016 και της υπ’ αριθ. 43/16.02.2023 (ΑΔΑ: 9Κ41469Β7Ι-ΨΚΑ)  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν έντυπη προσφορά για την “Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο άγονο είδος 20 «Eikon with Datastream, Refinitive» του υπ. αριθμ. 45/22 ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού σχετικά με την «Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υλικό (ξενόγλωσσους τίτλους περιοδικών και ξενόγλωσσες βάσεις δεδομένων) για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης (ΒΚΠ) του Πανεπιστημίου»”, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι προσφορές (οικονομικές – τεχνικές) καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά (μέσω mail) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση tprom@uom.gr, το αργότερο μέχρι τις 08/06/2023,  ημέρα Πέμπτη και ώρα 02:30 μ.μ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της παρούσας διαπραγμάτευσης ανέρχεται στο ποσό των €23.532,00 άνευ Φ.Π.Α. + €5.647,68 Φ.Π.Α. 24% =  €29.179,68 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 1259 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2023 (CPV: 72320000-4).

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font