Εξελέγησαν τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Εξελέγησαν τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Θεσσαλονίκη, Τρίτη, 30 Μαΐου 2023

Με την πρώτη συνεδρίαση της Συγκλήτου (υπ' αριθμ. 13/30.5.2023), εξελέγησαν και τα πέντε εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, λαμβάνοντας, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας, την εκ του νόμου απαιτούμενη αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών της Συγκλήτου.

Τα εκλεγέντα μέλη, με αλφαβητική σειρά, είναι τα ακόλουθα:

Αστεριάδου Μαρία

Θεοφάνης Σωτήριος

Μανωλόπουλος Ιωάννης

Σπυροπούλου Κωνσταντίνα

Τακά Ειρήνη

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font