Διαπιστωτική Πράξη Συγκρότησης Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Διαπιστωτική Πράξη Συγκρότησης Συμβουλίου Διοίκησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 4827/31-5-2023 (ΑΔΑ : ΩΝ2Ι469Β7Ι-Γ9Λ) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 517 τ. Υ.Ο.Δ.Δ. / 1-6-2023, συγκροτήθηκε το Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font