Επιχειρηματική Θερμοκοιτίδα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για υποστήριξη Καινοτομικών Ερευνητικών Ομάδων και Ιδεών


Επιχειρηματική Θερμοκοιτίδα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για υποστήριξη Καινοτομικών Ερευνητικών Ομάδων και Ιδεών

Θεσσαλονίκη, Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2023

 

Με στόχο τη δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων βασισμένων σε ερευνητικά αποτελέσματα των μελών της κοινότητάς του, αλλά και εκτός αυτής, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Υποστήριξης Καινοτομικών Ερευνητικών Ομάδων και Ιδεών, στην Επιχειρηματική  Θερμοκοιτίδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να εντοπίσει και να υποστηρίξει δυνητικούς επιχειρηματίες από τους φοιτητές, τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας που έχουν παράξει καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα. Με τη βοήθεια αυτού του προγράμματος, ο στόχος είναι να μετατρέψουν τα ευρήματά τους σε εμπορικά εκμεταλλεύσιμα προϊόντα ή υπηρεσίες και να δημιουργήσουν επιτυχημένες επιχειρήσεις.

Εκτός από φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και ερευνητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, μπορούν να συμμετάσχουν απόφοιτοι, συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό Καινοτόμων Ιδεών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά και ερευνητές με καινοτομικά ερευνητικά αποτελέσματα σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα ή ερευνητικά κέντρα, οι οποίοι θα επιθυμούσαν να δημιουργήσουν ομάδα ή να ολοκληρώσουν την σύνθεσή της συνεργαζόμενοι με φοιτητές ή καθηγητές ή ερευνητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Το πρόγραμμα προσφέρει εκπαίδευση και καθοδήγηση στην επιχειρηματική διαδικασία, χρηματοδότηση για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου, υποστήριξη στον τεχνικό και επιχειρηματικό τομέα και πρόσβαση σε δίκτυο επαγγελματικών επαφών και επενδυτές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν υποβάλλοντας το ενδιαφέρον τους μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος (https://bit.ly/3rRCSe0), ενώ περισσότερες πληροφορίες για το έργο υπάρχουν στην ιστοσελίδα https://www.entrepreneurship.uom.gr/

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το: entrepreneurship@uom.edu.gr

 

 

 

 

Υποέργο (1) «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131962.   ΔΡΑΣΗ A5.1 ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ  (SCOUTING) ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ, ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font