Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


Συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής (Όργανο Διενέργειας Εκλογών, Ο.Δ.Ε.) για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στη Συνέλευση της Μονοτμηματικής Σχολής Επιστημών Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με θητεία από 1.1.2024 έως 31.12.2024

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font