Προκήρυξη του Β’ κύκλου του Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων ανά Θεματική Κατηγορία με τίτλο: «Μικρασιατικός Ελληνισμός»


Ο ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δυνάμει της απόφασης της υπ’ αριθμ. 4/8-11-2023 συνεδρίασης της Συγκλήτου και της απόφασης της υπ’ αριθμ. 432/14-11-2023 συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών προκηρύσσει τον Β’ κύκλο του Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων ανά Θεματική Κατηγορία με τίτλο: «Μικρασιατικός Ελληνισμός».

Το πρόγραμμα απευθύνεται στα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθώς και σε όσα μέλη ΕΕΠ, Ε.ΔΙ.Π, ΕΤΕΠ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος. Το κάθε μέλος έχει δικαίωμα υποβολής μίας (1) μόνο ερευνητικής πρότασης σε κάθε κύκλο Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων ανά θεματική κατηγορία που προκηρύσσεται.

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Ερευνητικών Επιχορηγήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας calls.elke.uom.gr με καταχώρηση του ιδρυματικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του εκάστοτε Επιστημονικά Υπευθύνου.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή ερευνητικών προτάσεων ορίζεται η 31η/12/2023.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font