ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023- 2024


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι δικαιούχοι μετεγγραφής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καλούνται να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή να αποστείλουν ταχυδρομικά έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/12/2023 υπογεγραμμένη την οριστικοποιημένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής τους που φέρει αριθμό πρωτοκόλλου, καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στην ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής τους και στην υπ ́αριθμ. 115724/Ζ1/16.10.2023 εγκύκλιο «Μετεγγραφές/Μετακινήσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24».


Επιπλέον θα πρέπει να συνυποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά έγγραφα:


1. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την αίτηση εγγραφής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
2. Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη τη δήλωση ξένης γλώσσας
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και των δύο όψεων
4. Μία φωτογραφία τύπου Αστυνομικής Ταυτότητας
5. Δημόσιο έγγραφο, π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή απολυτήριο Λυκείου, στο οποίο να αναγράφεται ο αριθμός και ο τόπος Μητρώου Αρρένων (για τους άρρενες επιτυχόντες)

6. Υπεύθυνη Δήλωση για την Ξένη Γλώσσα στην οποία εξετάστηκαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις ως Ειδικό Μάθημα

Η ταχυδρομική αποστολή όλων των παραπάνω δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει μέχρι 1/12/23 (σφραγίδα Ταχυδρομείου), στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γραμματεία Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ημιώροφος
Εγνατία 156
546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και εφόσον εγκριθεί η αίτηση, θα κληθούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν το πιστοποιητικό διαγραφής τους από το Τμήμα προέλευσης και να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους.


ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font