Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2023-12-04

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016, του ν. 3850/2010 (Α’ 84) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο δέκατο τρίτο της από 20.03.2020 ΠΝΠ (Α΄68) περί των προσόντων του Ιατρού Εργασίας, της αρ. 1017/27-10-2023 Πράξης του Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου για έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2024, 2025 (ΑΔΑ:ΨΞΝ6469Β7Ι-ΗΡΥ, ΑΔΑΜ:23REQ013664487) και της αρ.πρωτ.1350/27-10-2023 βεβαίωσης της Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΑΔΑ:929Κ469Β7Ι-Ι3Α), καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν προσφορά για την «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι προσφορές (οικονομικές – τεχνικές) καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά (μέσω mail) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση tprom@uom.gr), το αργότερο μέχρι τις 04/12/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 02:30 μ.μ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των €7.722,00 + € 1.853,28 (ΦΠΑ 24%) = €9.575,28 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει:

τον Κ.Α.Ε 0419 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικών ετών 2024 (με το ποσό των €7.181,46) και 2025 (με το ποσό των €2.393,82.

[CPV: 85147000-1 – Υγειονομικές υπηρεσίες στο χώρο εργασίας].

O ανάδοχος θα αναδειχθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, ήτοι τη χαμηλότερη τιμή μονάδος (εργατοώρα) άνευ ΦΠΑ, με την προϋπόθεση ότι η προσφορά του θα πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας Πρόσκλησης.

Η οικονομική προσφορά θα δοθεί με τιμή εργατοώρας και σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς και θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο της συμμετέχουσας επιχείρησης.

Η προσφορά θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να δίνεται μόνο σε ευρώ.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font