Προμήθεια τριών (3) καταστροφέων εγγράφων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών θεμάτων


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2023-12-01

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016 και της υπ. αριθ. 445/08-11-2023 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2023 (ΑΔΑ:6ΩΩΙ469Β7Ι-8ΧΗ, ΑΔΑΜ:23REQ013738858), καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν προσφορά για την «Προμήθεια τριών (3) καταστροφέων εγγράφων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών θεμάτων», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι προσφορές (οικονομικές – τεχνικές) καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα αποσταλούν ηλεκτρονικά (μέσω mail) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση tprom@uom.gr), το αργότερο μέχρι τις 01-12-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 02:30 μ.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 193,53 €+ 46,45 € (ΦΠΑ 24%) = 239,98 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 7129 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2023.

[CPV: 30191400-8  Συσκευές κατατεμαχισμού εγγράφων].

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font