Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τις εξετάσεις περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2024


Απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τις εξετάσεις περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2024

Απόφαση Συγκλήτου Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Αριθμ. Συνεδρίασης 7/19.1.2024

Θέμα 1ο

Σήμερα, Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024, ώρα 10.00 π.μ., η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας συνήλθε σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, με όλα τα μέλη της παρόντα, με πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης τη συζήτηση και λήψη απόφασης για τις εξετάσεις περιόδου Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου λόγω της κατάληψης του Πανεπιστημίου από φοιτητές, από 18 έως 24 Ιανουαρίου 2024.

Μετά από διεξοδική συζήτηση του θέματος, μειοψηφούντος ενός μέλους, η Σύγκλητος έλαβε την παρακάτω απόφαση:

- Για όσο χρονικό διάστημα το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας τελεί σε κατάληψη και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο η πραγματοποίηση εξετάσεων δεν είναι δυνατή.

- Για τις ημέρες Δευτέρα 22, Τρίτη 23 και Τετάρτη 24 Ιανουαρίου, για τις οποίες έχει ανακοινωθεί ότι θα υπάρχει κατάληψη, η εξέταση των μαθημάτων που είχαν οριστεί για τις ημέρες αυτές μεταφέρεται αμέσως μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου, δηλαδή από 19 έως 21 Φεβρουαρίου 2024. Η δυνατότητα αυτή, μεταφοράς της εξέτασης των μαθημάτων, μπορεί να αξιοποιηθεί σε ενδεχόμενη παράταση της κατάληψης μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2024.

- Περαιτέρω μεταφορά εξέτασης μαθημάτων μετά τη λήξη της εξεταστικής δεν είναι δυνατή, λόγω του ότι το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα για τη συμπλήρωση των δεκατριών (13) εβδομάδων διδασκαλίας του εαρινού εξαμήνου δεν επαρκεί.

- Η πραγματοποίηση εξετάσεων με εξ αποστάσεως μεθόδους, τόσο για λόγους ακαδημαϊκούς όσο και για λόγους σχετιζόμενους με την υφιστάμενη νομοθεσία, δεν είναι δυνατή και δεν επιτρέπεται.


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font