Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης για την υπ' αριθμ. 27672/24.11.2023 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "Research Analysis Identifier SystEm - 101058479 - RAISE - HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01”


Δημοσίευση προσωρινών αποτελεσμάτων της υπ' αριθμ.  27672/24.11.2023  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου με τίτλο "Research Analysis Identifier SystEm - 101058479 - RAISE - HORIZON-INFRA-2021-EOSC-01”, για την απασχόληση δύο (2) εξωτερικών συνεργατών.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font