Αγορά βαμβακερών τσαντών 220gr/m2 με το λογότυπο του Πανεπιστημίου (μεταξοτυπία/μονοχρωμία)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2024-05-22

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, της υπ. αριθ. 222/09.05.2024 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ22Ν469Β71-ΒΩΜ, ΑΔΑΜ: 24REQ014733157), καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν προσφορά γιατην «αγορά βαμβακερών τσαντών 220gr/m2 με το λογότυπο του Πανεπιστημίου (μεταξοτυπία/μονοχρωμία)» σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι προσφορές (οικονομικές – τεχνικές) καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά (μέσω mail) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση tprom@uom.gr, το αργότερο μέχρι τις 22/05/2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 02:30 μ.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €1.012,00 + €242,88 (ΦΠΑ 24%) = €1.254,88 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0859 του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2024.

[CPV: 18939000-0:Τσάντες χειρός].

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font