Διετής Υπηρεσία ελέγχου, επισκευής και συντήρησης ξυλουργικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ειδικές ξυλουργικές υπηρεσίες)


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2024-05-24

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν.4412/2016 όπως ισχύει, της υπ’ αριθ. 208/26-04-2024 (ΑΔΑ:9Π5Η469Β7Ι-1ΤΦ, ΑΔΑΜ: 24REQ014681043) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2024, της αρ. 3889/24-04-2024 απόφασης του Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τα έτη 2024, 2025 και 2026 και των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ:68Ζ8469Β7Ι-74Ε), καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν προσφορά για τη γενική υπηρεσία «Διετής Υπηρεσία ελέγχου, επισκευής και συντήρησης ξυλουργικών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (ειδικές ξυλουργικές υπηρεσίες), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι προσφορές (οικονομικές – τεχνικές) καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά (μέσω mail) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση tprom@uom.gr, το αργότερο μέχρι τις 24/05/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 02:30 μ.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των €17.600,00 + €4.224,00 (ΦΠΑ 24%) = €21.824,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου ως εξής:

Κ.Α.Ε 0888.01: ποσό €5.456,00 για το έτος 2024, ποσό €10.912,00 για το έτος 2025 και ποσό €5.456,00 για το έτος 2026.

[CPV: 50850000-8: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης επίπλων].

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font