Έναρξη υποβολής αιτήσεων εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025


Έναρξη υποβολής αιτήσεων εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

Έναρξη υποβολής αιτήσεων εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025

 6ος Κύκλος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ο.Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του έκτου (6ου) κύκλου υλοποίησης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών στη «Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων» (Master in Human Resource ManagementMHRM)». Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους οφείλουν το πολύ μέχρι πέντε (5) μαθήματα και την υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας (όπου υπάρχει) για να αξιολογηθούν στη β΄ και γ΄ φάση. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να καταθέσουν την τελική αναλυτική βαθμολογία τους, όπου θα φαίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων ή μέχρι εύλογο χρόνο που ορίζει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ πριν τη διαδικασία αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι στη β΄ φάση αξιολόγησης ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο μερικός μέσος όρος της αναλυτικής βαθμολογίας, ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση της τελικής αναλυτικής βαθμολογίας.

Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων είναι σαράντα (40).

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα συνοδευτικά έγγραφα τεκμηρίωσης (βιογραφικό σημείωμα, τίτλοι σπουδών, αποδεικτικά γλωσσομάθειας, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κλπ.) πρώτα ηλεκτρονικά εδώ.

Στη συνέχεια, η αίτηση υπογεγραμμένη σε έντυπη μορφή με τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά σε φυσικό φάκελο στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. από τη Δευτέρα 20.05.2024 έως και την Παρασκευή 07.06.2024.

Η αίτηση που θα πρέπει να εκτυπώσετε, να συμπληρώσετε και να υπογράψετε για να την υποβάλετε στον φυσικό φάκελο με τα δικαιολογητικά βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Προγράμματος κάτω από την ανακοίνωση έναρξης του έκτου κύκλου, καθώς και εδώ.

Συγκεκριμένα, στον φάκελο θα περιέχονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (μεταφορτώνεται από την ιστοσελίδα του προγράμματος).
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Ευκρινές αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.
 4. Ευκρινές αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο).
 5. Δύο συστατικές επιστολές. 
  Η αποστολή των συστατικών επιστολών μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά απευθείας από τους συστήνοντες στο email της Γραμματείας (καλό είναι στο θέμα του email να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του συστηνόμενου).
  Στην αίτησή σας παρακαλούμε να αναφέρετε τα στοιχεία επικοινωνίας των συστηνόντων, ώστε να μπορέσουμε να αναζητήσουμε τις συστατικές επιστολές στα email που λαμβάνουμε. 
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης. Οι Νέοι Πτυχιούχοι (με εργασιακή εμπειρία έως 12 μήνες) προσκομίζουν αποδεικτικά εμπειρίας εφόσον υπάρχουν.
 7. Πρόσθετα προσόντα (εάν υπάρχουν): Επιστημονικές δημοσιεύσεις και μελέτες, διακρίσεις - βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, διδακτορικός τίτλος, μεταπτυχιακός τίτλος, δεύτερο πτυχίο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, ειδικά σεμινάρια, γνώση χειρισμού Η/Υ.
 8. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ. Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με την κατάθεση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίου από Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ή από επαγγελματικό/ερευνητικό οργανισμό που λειτουργεί με βάση την Αγγλική γλώσσα ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.
 9. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Τα αποτελέσματα αποδεικτικού γνώσης ξένης γλώσσας δύναται να προσκομιστούν μέχρι και 48 ώρες πριν από την ημέρα έναρξης διεξαγωγής συνεντεύξεων των υποψηφίων.

Το πρόγραμμα διεξαγωγής των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στους τηλεφωνικούς αριθμούς 2310891521, 2310891566 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrm@uom.edu.gr.

Η αίτηση - προκειμένου να ληφθεί υπ’ όψιν - θα πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά σε φυσικό φάκελο συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά - ακριβή και ευκρινή φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων - στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γραμματεία Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636, Θεσσαλονίκη (ημερομηνία αποστολής έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής).

 

 

Ο Διευθυντής του

Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Ανθρώπινων ΠόρωνΔημήτριος Μιχαήλ

Καθηγητής


 

 

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font