Τελικός Πίνακας Αποτελεσμάτων των υποβληθεισών προτάσεων στο πλαίσιο του Β’ Κύκλου του Προγράμματος Ερευνητικών Επιχορηγήσεων: «Μικρασιατικός Ελληνισμός»


Στην υπ’ αριθμ. 450/17.05.2024 Συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών, εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 9525/15.05.2024 Εισηγητική Έκθεση των μελών της Επιτροπής Συντονισμού και Εφαρμογής των Διαδικασιών του θεσμού των ερευνητικών επιχορηγήσεων, η οποία συντάχθηκε κατόπιν της αξιολόγησης και μοριοδότησης των ερευνητικών προτάσεων από ομάδα Εξωτερικών Αξιολογητών με βάση τα κριτήρια της ενότητας ΣΤ’ του ισχύοντος Κανονισμού του Προγράμματος.

Επισυνάπτεται η σχετική Απόφαση με την κατάταξη των ερευνητικών προτάσεων και την αποδοχή των τελικών δικαιούχων που λαμβάνουν χρηματοδότηση.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font