Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για WC


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2024-05-30

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν.4412/2016 όπως ισχύει και της υπ. αριθ. 218/29-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΦ37469Β7Ι-ΑΥ1, ΑΔΑΜ: 24REQ014699377) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2024, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν προσφορά για την «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών για WC», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι προσφορές (οικονομικές – τεχνικές) καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά (μέσω mail) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση tprom@uom.gr, το αργότερο μέχρι τις 30/05/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 02:30μ.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €8.035,86 + €1.928,61 (ΦΠΑ 24%) = €9.964,47 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 7112.01 του τακτικού προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2024.

[CPV: 39831700-3 Αυτόματοι διανομείς σαπουνιού, 42968300-2 Σύστημα διάθεσης χαρτιού υγείας σε ρόλους, 39712300-9 Συσκευές στεγνώματος χεριών].

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font