Προμήθεια ενός Δίδυμου αποσκληρυντή νερού και 1500 kg αλατιού αποσκληρυντή


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2024-05-31

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν.4412/2016 όπως ισχύει και της υπ. αριθ. 230/15-05-2024 (ΑΔΑ: ΡΨΑΜ469Β7Ι-ΘΘ4, ΑΔΑΜ: 24REQ014764640) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2024, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν προσφορά για την «Προμήθεια ενός Δίδυμου αποσκληρυντή νερού και 1500 kg αλατιού αποσκληρυντή», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι προσφορές (οικονομικές – τεχνικές) καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά (μέσω mail) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση tprom@uom.gr, το αργότερο μέχρι τις 31/05/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 02:30μ.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €4.275,00 + €1.026,00 (ΦΠΑ 24%) = €5.301,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1428.01 του τακτικού προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2024.

[CPV: 44115210-4 Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων].

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font