Προμήθεια και εγκατάσταση θυρών ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2024-06-25

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, 54636 – Θεσσαλονίκη, προκηρύσσει, βάσει της υπ’ αριθμ. 4268/15-05-2024 απόφασης του Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου, τον υπ’ αριθμ. 21/24 ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια και εγκατάσταση θυρών ασφαλείας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α′ (Τεχνικές Προδιαγραφές) της οικείας διακήρυξης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των €117.056,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2249.02 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2024.

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α (Τεχνικές Προδιαγραφές) της Διακήρυξης, είτε για το σύνολο των ειδών είτε για κάθε είδος ξεχωριστά (ένα ή και περισσότερα). Σε κάθε περίπτωση η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις επιμέρους ποσότητες του κάθε είδους.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 25/06/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 28η Ιουνίου 2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font