ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2024-08-31

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 30ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ.Π.Μ.Σ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, σε συνεργασία με τα Τμήματα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 30ου κύκλου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην Οικονομική Επιστήμη, το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ) στην «Οικονομική Επιστήμη (Master in Economics)».

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά και περιλαμβάνει δύο (2) εξάμηνα διδασκαλίας και ένα (1) εξάμηνο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών ανά κύκλο του προγράμματος είναι τριάντα πέντε (35).

Στο Δ.Π.Μ.Σ. στην Οικονομική Επιστήμη (Master in Economics) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών, Κοινωνικών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ, καθώς και πτυχιούχοι Α.Σ.Ε.Ι. (Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Υποψηφιότητα μπορούν να θέσουν και τελειόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι θα έχουν περατώσει επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές πριν από τη λήξη των εγγραφών και θα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο Δ.Π.Μ.Σ.. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν αποστείλει αντίγραφο πτυχίου, ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο τρέχων Μ.Ο. της αναλυτικής βαθμολογίας, ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση του αντίγραφου πτυχίου.

Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/υποψήφιες μεταπτυχιακές φοιτήτριες θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους στη διεύθυνση του Δ.Π.Μ.Σ. https://maecon.uom.gr/new/ μέσω της αίτησης φόρμας,  το αργότερο μέχρι και τις 31/08/2024, επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ. (ηλεκτρονικά μέσω της φόρμας αίτησης από την ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.https://maecon.uom.gr/new/)

β) Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

γ) Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και βαθμός του πτυχίου. Εναλλακτικά μπορεί να κατατεθεί και το Παράρτημα Διπλώματος.

δ) Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.

ε) Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας: Απαιτείται ή α) αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον Α.Σ.Ε.Π., ή β) TOEFL με τουλάχιστον 87 μονάδες στο Internet-based test, ή γ) Απολυτήριο δευτεροβάθμιας ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο ανήκει στον κατάλογο των αλλοδαπών ιδρυμάτων που τηρεί και επικαιροποιεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), ή δ) Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.

Σε περίπτωση γνώσης και δεύτερης ξένης γλώσσας υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

στ) Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών.

ζ) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

η) Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π.. Οι συστατικές επιστολές είναι εμπιστευτικές

και δεν επιστρέφονται. Οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται απευθείας στο email της γραμματείας mesecr@uom.edu.gr από το πρόσωπο που συστήνει τον υποψήφιο, χωρίς να παρεμβάλλεται το email του υποψηφίου. Σε περίπτωση που υπάρχουν ήδη συστατικές επιστολές σε έντυπη μορφή σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο, αυτές θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, που μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, γίνεται σε τρεις φάσεις.

Η πρώτη φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στην δεύτερη φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών μεταξύ των οποίων και η πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας με την κατάθεση ενός τίτλου από αυτούς που ορίζονται παραπάνω στο άρθρο 5, παρ. 3 ε. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα απαιτούμενα πιστοποιητικά ή δικαιολογητικά δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων.

Η δεύτερη φάση αφορά την αξιολόγηση των φακέλων των υποψηφίων. Η δεύτερη φάση έχει συνολική μέγιστη βαθμολογία τα 80 μόρια. Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης και οι αντίστοιχες μέγιστες βαθμολογίες είναι:

α) Γενικός βαθμός πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή έξι (6), με ανώτατο όριο τα σαράντα (48) μόρια (πτυχία με βαθμό από 8 και πάνω παίρνουν όλα 48 μόρια).

β) Σχετικότητα πτυχίου με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.: i) Πτυχίο Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πολυτεχνικής Σχολής ή Μαθηματικών ελληνικού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς του εξωτερικού (με αντιστοιχία Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): δώδεκα (12) μόρια. ii) Πτυχίο Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Διεθνών Σχέσεων, Πολιτικών Επιστημών, ελληνικού Πανεπιστημίου ή ομοταγούς του εξωτερικού (με αντιστοιχία Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.): έξι (6) μόρια. iii) Πτυχίο άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.: μηδέν (0) μόρια

γ) Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα, συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών: μέχρι είκοσι (20) μόρια.

Μετά το τέλος της δεύτερης φάσης αξιολόγησης, η Ε.Π.Σ. αξιολογεί και προκρίνει τους υποψηφίους με βάση τα κριτήρια της δεύτερης φάσης.

Η τρίτη φάση περιλαμβάνει προφορική συνέντευξη με κλίμακα βαθμολόγησης από μηδέν (0) έως δέκα (10). Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή δύο (2), δηλαδή η συνέντευξη λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο είκοσι (20) μόρια. Με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου, η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατάλογο με αξιολογική σειρά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. ή στο τηλέφωνο 2310891531 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mesecr@uom.edu.gr ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Mεταπτυχιακού Προγράμματος στη διεύθυνση  https://maecon.uom.gr/new/.

 

O Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.

στην Οικονομική Επιστήμη

Παναγιωτίδης Θεόδωρος

Καθηγητής


Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font