ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ


Θεσσαλονίκη,19/06/2024
Αρ.Πρωτ.: 489

 

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας σε επιστημονικό πεδίο έρευνας το οποίο εντάσσεται στα ερευνητικά ενδιαφέροντα μέλους ΔΕΠ του Τμήματος.

 

Η Συνέλευση του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατά την υπ’ αριθ. 24/18-06-2024 έκτακτη συνεδρίασή της, αποφάσισε τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Μεταδιδακτορικής Έρευνας για την κάλυψη ερευνητικών αναγκών στη γνωστική περιοχή: «Bank’s financial innovation and liquidity creation» (Επιστημονικό Πεδίο Χρηματοοικονομικής) υπό την επίβλεψη του Αν. Καθηγητή του Τμήματος κ. Συμεών Παπαδόπουλος, σε συνέχεια εισήγησής του.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Bank’s financial innovation and liquidity creation

1

Συμεών Παπαδόπουλος, Αν. Καθηγητής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, να υποβάλουν, αποκλειστικά, ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος, e-mail: finsecr@uom.edu.gr κατά το χρονικό διάστημα από 19/06/2024 έως 28/06/2024 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση υποψηφιότητας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (Παράρτημα Α) στην οποία πρέπει να αναφέρεται, εκτός των άλλων, ο/η καθηγητής/ήτρια του Τμήματος υπό την επίβλεψη του οποίου επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να εκπονήσει τη μεταδιδακτορική έρευνα.

  2. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  3. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αν υπάρχει).

  4. Αντίγραφο Διδακτορικού Διπλώματος από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

  5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

  6. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας σε επίπεδο που ορίζεται από το αντίστοιχο Τμήμα.

  7. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων.

  8. Συστατική επιστολή από καθηγητή/ήτρια του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή από ερευνητή/ήτρια αναγνωρισμένου ερευνητικού κέντρου εσωτερικού ή εξωτερικού, κάτοχο διδακτορικού διπλώματος.

  9. Πρόταση εκπόνησης μεταδιδακτορικής έρευνας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα (Παράρτημα Β) στην οποία αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί να πραγματοποιήσει την εν λόγω έρευνα στο Τμήμα προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: finsecr@uom.edu.gr ή και στα τηλέφωνα: 2310 891 348

 

Ο Πρόεδρος
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ανέστης Λαδάς
Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font