Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για την υπ' αριθμ. 6438/02-04-2024 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με ΑΔΑ 9Λ13469Β7Ι-6ΕΥ στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας»


Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων της υπ' αριθμ.    6438/02-04-2024   Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του έργου «ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας», για την απασχόληση ενός εξωτερικού συνεργάτη.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font