ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2024-07-26

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στα παρακάτω γνωστικά πεδία έρευνας:

ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΑΡ. ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Λογιστική:

Χρηματοοικονομική Λογιστική, Ελεγκτική, Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, Λογιστική Εταιρικών Επιχειρήσεων, Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική, Εξειδικευμένα Θέματα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής, Αναλυτική των Δεδομένων στην Λογιστική, Ποσοτικές Μέθοδοι στην Λογιστική, η Χρήση της Ανάλυσης Δικτύων στην Ελεγκτική, Using Textual Analysis to Gauge Understandability of Financial Reports, Tripple Entry Accounting and Blockchain, Μη-Χρηματοοικονομική Αναφορά και ESG, Η Χρήση Μεγάλων Γλωσσικών Υποδειγμάτων (Large Language Models) στην Ανάλυση του Πληροφοριακού περιεχομένου των Σημειώσεων, Διοικητική Λογιστική και διοικητικός έλεγχος, Λογιστική κόστους και σύγχρονες τεχνικές κοστολόγησης, Αναλυτική δεδομένων και Διοικητική Λογιστική, Τεχνητή νοημοσύνη και Διοικητική Λογιστική, Τεχνικές μέτρησης και διοίκησης απόδοσης επιχειρήσεων και οργανισμών, Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα και νέες τεχνολογίες, Περιβαντολογική Διοικητική Λογιστική και βιωσιμότητα επιχειρήσεων

 

16

 

Χρηματοοικονομική:

Χρηματοοικονομικές εφαρμογές των αλυσίδων συστοιχιών (blockchain), Χρηματοοικονομικές εφαρμογές των νευρωνικών δικτύων, Ταυτοποίηση, επιλογή και έλεγχος επάρκειας νευρωνικών υποδειγμάτων για χρηματοοικονομικές εφαρμογές, Χρηματοοικονομική, Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Νευρωνικά Συστήματα, Πρόβλεψη τιμών ακινήτων με μεθόδους μηχανικής μάθησης, Πρόβλεψη χρηματοοικονομικών σειρών, Μοντελοποίηση και τιμολόγηση παραγώγων καιρού, ενέργειας και CO2, Η επίδραση του ESG στις εταιρείες, Μετάδοση πιστωτικών κινδύνων μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, Χρηματοοικονομική Τεχνολογία, Asset pricing, Sustainable investments in times of crises, Herding and contagion effects in financial markets, Leverage, concentration risk and the role of digital financing as a stabilizing mechanism in the banking sector, Revisiting the discretionary limits between default and success among firms, The role of Artificial Intelligence (AI), Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Νευρωνικά Συστήματα, Χρηματοοικονομική Διαχείριση Κινδύνων Κυβερνοχώρου - Νευρωνικά Συστήματα, Νευροχρηματοοικονομική και Νευροηθική, Κίνδυνος και απόδοση τραπεζών, νέα τραπεζικά προϊόντα, τραπεζικός ανταγωνισμός και σταθερότητα, κόστος, κερδοφορία και παραγωγικότητα τραπεζών, δομή και αποτελεσματικότητα τραπεζικών συστημάτων, τραπεζικό κεφάλαιο και κίνδυνος, τραπεζικές εξαγορές και συγχωνεύσεις, Κεφαλαιακή διάρθρωση, Μερισματική πολιτική, Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Προγραμματισμός, Επενδυτικές και Χρηματοδοτικές Αποφάσεις, Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης, Πολιτική Μόχλευσης-Χρέους, Επίδραση μερισματικής πολιτικής στις τιμές των μετοχών, Αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και επίδραση στις τιμές των μετοχών, εταιρικές ανακοινώσεις και επίδραση στις τιμές των μετοχών, Αποτίμηση μετοχών-μεταβλητότητα, Αγορές παραγώγων-μεταβλητότητα, ETF’s, Τραπεζική στην Ευρωπαϊκή 'Ένωση: προβλήματα, στρατηγικές, και η διαδικασία σύγκλισης και ενοποιησης της τραπεζικής αγοράς, Ευρωπαϊκή και Διεθνή Νομισματική και Τραπεζική, Σύγκλιση και απόκλιση των κεφαλαιαγορών στην ΕΕ: η επίπτωση των οικονομικών κρίσεων, Αγορές Συναλλάγματος και η συμπεριφορά συναλλαγματικής ισοτιμίας, Νομισματική πολιτική και χρηματοπιστωτικές αγορές

21

Πληροφοριακά Συστήματα:

Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Τεχνολογίες και εφαρμογές Ηλ. Εμπορίου, Διαδίκτυο και υπολογιστική νέφους, Πληροφοριακά Συστήματα

2

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα ανάρτησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, να υποβάλουν, αποκλειστικά, ηλεκτρονικά στη Γραμματεία, email: finsecr@uom.edu.gr τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Έντυπη αίτηση (όπου θα αναγράφεται το γνωστικό πεδίο έρευνας, ο Επιβλέπων Καθηγητής και η προτεινόμενη γλώσσα συγγραφής (το έντυπο της αίτησης μπορείτε να βρείτε εδώ).

  2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

  3. Αντίγραφο πτυχίου και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (η αποδοχή αλλοδαπών φοιτητών θα γίνεται εφόσον προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου του πτυχίου και μεταπτυχιακού τους διπλώματος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και επιπλέον είναι κάτοχοι του Κρατικού Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας-Επιπέδου Γ2).

  4. Αντίγραφα πιστοποιητικών αναλυτικής βαθμολογίας.

  5. Αντίγραφο αποδεικτικού άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας (όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία).

  6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις ή λοιποί τίτλου σπουδών (εάν υπάρχουν).

  7. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (το έντυπο των συστατικών επιστολών μπορείτε να βρείτε εδώ)

  8. Επίσημα αποτελέσματα GMAT με γενικό βαθμό, τουλάχιστον, 500.

  9. Κείμενο 500 λέξεων, στο οποίο θα περιγράφονται, τουλάχιστον, τα επί μέρους ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου στο πλαίσιο του ευρύτερου γνωστικού αντικειμένου των θέσεων (προσχέδιο διδακτορικής διατριβής).

  10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

Οι ενδιαφερόμενοι, για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: finsecr@uom.edu.gr ή τηλεφωνικά: 2310 891 348, 441, 461.

 

Ο Πρόεδρος
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 

Ανέστης Λαδάς
Αναπληρωτής Καθηγητής

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font