Διαπιστωτική Πράξη Εκλογής ενός (1) εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του από το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, από το σύνολο των υπηρετούντων μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού, για την κατά νόμο συμμετοχή του στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας


 

 

Λήψη Αρχείων / Downloads
Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font