Γενική υπηρεσία επισκευής και ενίσχυσης μεταλλικών κατασκευών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, για τα έτη 2024, 2025 & 2026


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2024-07-12

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, της υπ. αριθ. 4009/29-04-2024 απόφασης του Αντιπρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για τα έτη 2024, 2025 και 2026 και των σχετικών τεχνικών προδιαγραφών (ΑΔΑ: 6ΛΜ4469Β7Ι-0ΘΥ) και της αρ. 210/29-04-2024 (ΑΔΑ: 6ΕΓΞ469Β7Ι-ΔΗΨ, ΑΔΑΜ: 24REQ014701256) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2024, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν προσφορά γιατηνυπηρεσία «Γενική υπηρεσία επισκευής και ενίσχυσης μεταλλικών κατασκευών Πανεπιστημίου Μακεδονίας», για τα έτη 2024, 2025 & 2026 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι προσφορές (οικονομικές – τεχνικές) καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά (μέσω mail) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση tprom@uom.gr, το αργότερο μέχρι τις 12/07/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 02:30 μ.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €19.277,42 + €4.626,58 (ΦΠΑ 24%) = €23.904,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει:

Κ.Α.Ε. 0879.01: για το έτος 2024  ποσό 2.976,00 € (με ΦΠΑ),

Κ.Α.Ε. 1439.01: για το έτος 2024 ποσό 3.000,00 € (με ΦΠΑ),

Κ.Α.Ε. 0879.01: για το έτος 2025 ποσό 5.952,00 (με ΦΠΑ),

Κ.Α.Ε. 1439.01: για το έτος 2025 ποσό 6.000,00 € (με ΦΠΑ),

Κ.Α.Ε. 0879.01: για το έτος 2026 ποσό 2.976,00 (με ΦΠΑ),

Κ.Α.Ε. 1439.01: για το έτος 2026 ποσό 3.000,00 € (με ΦΠΑ),

[CPV: 50700000-2: «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου», 44316510-6: «Σιδηρουργικά είδη»].

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΟΙΚ. 78366/ΕΞ2023/19-5-23 (ΑΔΑ: 6ΑΒΡΗ-Ι08) με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» και το αρ.πρωτ. 6167/18-06-2024 σχετικό διευκρινιστικό έγγραφο της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την παρούσα σύμβαση απαιτείται η υποβολή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ από τον ανάδοχο.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font