Εργασίες χημικού καθαρισμού και επεμβάσεων στους καθρέφτες των 3 λεβήτων θερμού ύδατος φυσικού αερίου - Προεκτιμώμενης αμοιβής 9.424.00 € (με Φ.Π.Α. 24%) Κωδικός NUTS Φορέα/Τόπου Εκτέλεσης: EL522 (Θεσσαλονίκη)


Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η εκτέλεση εργασιών χημικού καθαρισμού και επεμβάσεων στους καθρέφτες των 3 λεβήτων θερμού ύδατος φυσικού αερίου φυσικού αερίου θερμού ύδατος (VITOPLEX 100 PV1B , 1.120 KW, πίεσης λειτουργίας 6 bar, 3πλης διαδρομής), σε περίπτωση που παρουσιαστούν αστοχίες κατά τη χειμερινή περίοδο λειτουργίας τους.


Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στα Γραφεία της Εταιρίας Αξιοποίησης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου (Εγνατία 156, ΚΤΊΡΙΟ ΓΔ, 5ος όροφος, Γραφείο 501) ή ηλεκτρονικά μέσω email:
etairia@uom.edu.gr το αργότερο μέχρι τις 12/7/2024, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ και ώρα 12:00 μ.μ.

 

Διευκρινήσεις μπορούν να ζητηθούν από τους υποψήφιους αναδόχους μόνο μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο email etairia@uom.edu.gr μέχρι 10/07/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μμ.

Δε θα λαμβάνονται υπόψη προσφορές που θα αποσταλούν μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας.


Το κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για το σύνολο της προεκτιμώμενης αμοιβής της τεχνικής υπηρεσίας.


Όσον αφορά στην Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν όλα τα αναφερόμενα στο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων.

Πληροφορίες παρέχονται από: Πρωτόκολλο Εταιρίας 2310891671, κα Νατσούκη Ιωάννα. inats@uom.gr,

Τεχνικές πληροφορίες: κ. Τσακιρόπουλο Γεώργιο, gtsakiro@uom.edu.gr  , τηλ 2310891252

 
Τα σχετικά τεύχη της τεχνικής επιστημονικής υπηρεσίας είναι αναρτημένα στον ιστοχώρο "Διαγωνισμοί" της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font