Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού έτους 2024


Ημερομηνία Λήξης Προκήρυξης: 2024-07-18

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, βάσει του ν.4412/2016 όπως ισχύει και της υπ. αριθ. 285/05-07-2024 (ΑΔΑ: 9Ε1Κ469Β7Ι-ΛΞ4, ΑΔΑΜ: 24REQ015091222) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για το οικονομικό έτος 2024, καλεί τους ενδιαφερόμενους να αποστείλουν προσφορά για την «Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού έτους 2024», σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι προσφορές (οικονομικές – τεχνικές) καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά (μέσω mail) στην ηλεκτρονική Διεύθυνση tprom@uom.gr, το αργότερο μέχρι τις 18/07/2024, ημέραΠέμπτη και ώρα02:30μ.μ.

Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των €16.006,00 + €3.841,44 (ΦΠΑ 24%) = €19.847,44 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 1731.01 του τακτικού προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου οικονομικού έτους 2024.

[CPV: 30197643-5 – Φωτοαντιγραφικό χαρτί].

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠ.ΟΙΚ. 78366/ΕΞ2023/19-5-23 (ΑΔΑ: 6ΑΒΡΗ-Ι08) με θέμα: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» και το αρ.πρωτ. 6167/18-06-2024 σχετικό διευκρινιστικό έγγραφο της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την παρούσα σύμβαση απαιτείται η υποβολή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ από τον ανάδοχο.

Wheelchair Blue
Accessibility Tools
Fonts PlusIncrease Text
Fonts MinusDecrease Text
ContrastHigh Contrast
GrayscaleGrayscale
Readable FontReadable Font